NKK's Jaktprøveregler.

Utdrag fra NKK's regelverk, for fullstendig regelverk, se NKK's sider.

3. REGLER FOR HØYFJELLS - OG LAVLANDSPRØVER.

 3.1. KLASSER:

 Unghundklasse (UK):

Klassen omfatter hunder som er eldre enn 9 måneder og yngre enn 24 måneder på prøvens første dag.

 

Åpen klasse (AK):

Klassen omfatter hunder som er eldre enn 24 måneder på prøvens første dag.

UK og AK:

Antall hunder på hvert prøveparti skal ikke overstige 14 hunder.

Under ekstremt vanskelige værforhold bør partienes størrelse vurderes og eventuelt begrenses.

 

Vinnerklasse (VK):

Klassen omfatter hunder som i prøveåret eller de to foregående år har fått 1.premie AK eller er premiert i VK. Hunden må være eldre enn 24 måneder på prøvens første dag.

FKF kan fastsette ytterligere kvalifiseringskrav til spesielle VK - arrangement.

 

VK:

Betingelsen for å arrangere VK konkurranser er at det deltar minst 10 hunder. Når antallet startende hunder er 20 eller færre, skal konkurransen avvikles som en dags konkurranse. Ved flere enn 20 startende hunder skal konkurransen gå over flere dager. Dersom VK avvikles over flere dager, er det ikke krav til at det skal være minimum 10 hunder som deltar i finale /semifinale. Her anses minimumskriteriene til antall hunder å være oppfylt og det er da kun de hunder som holder nødvendig klassenivå som deltar i semifinale / finale.

En dags konkurranser, samt første dags konkurranser ved flerdagsprøver benevnes VK. Andre dags konkurranse benevnes VK finale. NM (Kongepokalløp) og andre store VK konkurranser kan etter vedtak i FKF arrangeres over tre dager.

Vinnerklassens forskjellige prøvedager benevnes ved 3 dagers prøver:

1. dag: VK

2. dag: VK semifinale

3. dag: VK finale

3.2. PRØVEMÅTE OG BEDØMMELSE:

 

Det dømmes etter kvalitetsprinsippet i unghundklasse og åpen klasse, og etter konkurranseprinsippet i vinnerklasse. Ved kvalitetsbedømmelse vurderes hundens prestasjoner i forhold til en tenkt idealprestasjon. Ved konkurransebedømmelse vurderes hundenes prestasjoner i forhold til hverandre.

Bedømmelsen skjer etter dommerens frie, subjektive skjønn basert på prøvereglene. Det skal først og fremst legges vekt på hundens evne til raskt og sikkert å finne fugl og bringe den for skudd, dernest at hunden hurtig og korrekt apporterer, utlagt, felt eller skadeskutt vilt i de klasser der dette er et krav.

Hund som halser vedvarende, skal ikke premieres. Hund må ikke sjenere makker ved å henge på.

Dommernes vurderinger og avgjørelser er endelige, forutsatt at prøvereglene er fulgt.

 

Skyting.

 

På prøver uten felling av fugl benyttes 9 mm startrevolver. Arrangør er ansvarlig for å holde et tilstrekkelig antall revolvere og ammunisjon. På skogsfuglprøver og i vinnerklasser med CACIT status på høyfjellsprøve høst, hvor felling er tillatt, nyttes normalt jaktvåpen hagle, og det skytes med skarp ammunisjon. For øvrig skal det bare nyttes løsammunisjon. Ved bruk av løsammunisjon skyter vanligvis fører over sin hund. Ved bruk av skarp ammunisjon skal en spesielt oppnevnt skytter forestå skytingen. Skytevåpen skal bare lades etter beskjed fra dommer. Skyteulykker må for enhver pris unngås.

Føring av hund

Under bedømmelsen skal hunden føres ved hjelp av tegn, tilrop eller fløyte, så stillferdig som mulig, slik at makker ikke generes. Med unntak av fløyte skal verken fører eller hund være utstyrt med gjenstander som kan oppfattes som dressurmidler. Berøring av hunden er bare tillatt før reisingsordre.

I tvilstilfelle er dommerens oppfatning avgjørende. Under hele prøven skal hunder som ikke er under bedømmelse være koblet, og deltakere som venter på slipp, skal holde seg i passende avstand fra dem som har slipp.

Fordringer:

UK:

Dommerne skal overveiende ta hensyn til hva hunden viser av naturlige, jaktlig anlegg som; jaktlyst, viltfinnerevne - lokaliseringsevne, søk, aksjon - fart, intensitet - stil, utnyttelse av vind og terreng, standinstinkt, vilje til å reise fugl og samarbeidsvilje. Hunden skal kunne vise beherskelse i oppflukt og skudd. Tildeling av 1. UK krever at hunden reiser fugl i en jaktbar situasjon.

AK:

I AK fordres et mer skolert, utholdende og erfarent søk enn i UK. Hunden skal respektere makkers stand, fortrinnsvis ved sekundering. Den skal på kommando kunne reise fugl, vise ro i oppflukt og skudd, samt utrede raskt og effektivt. Rapport er et pluss.

VK:

Ved rangering i VK legges vekt på viltfinnerevne, planmessig, stilfullt og effektivt søk, presis lokalisering, effektiv reising, ro i oppflukt og skudd samt ved felling. For å oppnå premiering i VK, forlanges det at hunden har vist apport. Ved utlegging av fugl for apportering skal den utlagte fuglen være av en jaktbar art. hel, frisk, tinet eller tørket.

Arrangøren er ansvarlig for å holde et tilstrekkelig antall fugl, minimum to pr. parti pr. dag. Deltaker kan også medbringe egen fugl for apport. Denne må godkjennes av dommeren. Utlegging av fugl skjer av dommer eller av en person denne oppnevner, fortrinnsvis i tilknytning til en jaktbar situasjon.

3.3. PREMIERING:

Enhver premiering er betinget av at hunden selvstendig har funnet fugl, tatt stand, brakt fugl for skudd og at det i denne situasjonen er skutt over den etter at fugl har tatt til vingene. Bekkasin ansees ikke som jaktbart vilt.

UK og AK:

Ordinære premiegrader er 1., 2. og 3. premie, samt 0 premie. For å kunne tildele 1.premie i kvalitetsklasse, skal hunden ha vært grundig avprøvd, minst i 60 minutter.

1. premie tildeles bare hund som viser fremragende prestasjoner. Tildeling av 1.premie AK krever at hunden kan apportere. Dette skal dokumenteres ved gyldig apportbevis eller ved at apport på utlagt fugl utføres under prøven.

2. premie tildeles hund som dommerne anser som en meget god jakthund, men hvor mindre feil eller mangler gjør at den ikke kan få 1. premie.

3. premie tildeles hund som anses som en god jakthund.

VK:

Premiering i vinnerklasse forutsetter høyt klassenivå. Dommerne kan, basert på hundens prestasjoner, dele ut fra 0 til 6 premier (1. til 6. premie) på hvert konkurranseparti ved 1, 2 og 3 dagers prøver.

CACIT/CK:

CACIT kan bare tildeles ved de prøver som FKF på forhånd har innstilt til slik status.

CACIT kan tildeles den hunden som vinner VK finale, og Reserve- CACIT kan tildeles den hunden som blir nr. 2 i VK finale. For å kunne tildeles disse utmerkelser, må hunden ha vist særdeles fremragende prestasjoner. Samtlige funksjonskrav, bortsett fra sekundering og rapport, må være vist.

CK (Certifikat Kvalitet) kan tildeles hund som får 1. VK eller 2. VK, respektive samme plasseringer i VK semifinale og finale. Tittelen Norgesmester tilfaller vinneren av VK finale på FKFs hovedprøver NM høyfjell, NM vinter, NM skog og NM lavland.